product

ROBOT HYUNDAI

제품명

응용분야(Application)

* 제품명을 클릭하시면 상세 화면을 조회 하실 수 있습니다.

제품명

응용분야(Application)

크기

무게

외형도

Hi5a-P

Painting

650Wx600Hx1250D(mm)

160kg

CAD

Hi5a-C

LCD Handling, Clean Process

600Wx1100Hx500D(mm)

150kg

CAD

Hi5a-S20

Arc Welding, Handling

300Wx550Hx600D(mm)

45Kg

CAD

Hi5a-S10

Spot Welding, Handling

375WX650HX600D(mm)

65Kg

CAD